เมนูหลัก

TM.317TOURISM RESOURCES AND SUSTAINABLE TOURISM
จท.317ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R.C 1052C30246M 
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-24-6
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ความเป็นมาของงานเทศกาลและงานประเพณีที่จัดเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวคิดและวิธีการการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
บทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้อง หลักการวางแผน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต