เมนูหลัก

TM.354RECREATION FOR TOURISM
จท.354นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R.C 1052C30264M 
  พฤ.10:30-12:30R.C 1052L      
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-26-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TM.3333 
Course Description
ความหมาย ขอบข่าย และระเบียบวิธีการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนันทนาการ นันทนาการกลางแจ้ง วัตถุประสงค์และการวางแผนการนันทนาการกลุ่ม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนันทนาการ
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต