เมนูหลัก

TM.222COMMUNITY-BASED TOURISM MANAGEMENT
จท.222การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R25052C402614M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-26-14
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและประเด็นของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวชุมชน องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว วิเคราะห์การตลาดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ลูกค้าเป้าหมาย
การนำเสนอ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต