เมนูหลัก

TM.325SOUVENIR BUSINESS MANAGEMENT
จท.325 การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25032C402515W 
อาจารย์: อาจารย์ภูวเมศฐ์ เลาบวรเศรษฐี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-25-15
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการ การจัดตั้งธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก โดยเน้นถึงการปฏิบัติต่างๆ เช่น การสรรหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย การควบคุมและวางแผนต้นทุน กำไร แนวโน้มของธุรกิจสินค้าที่ระลึก
ตลอดจนศึกษากรณีศึกษาต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล การแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต