เมนูหลัก

TM.334HISTORICAL TOURISM
จท.334การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25052C30228M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ประวัติความเป็นมาของไทย เมืองสำคัญ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญของไทย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดยส่วนรวมและของท้องถิ่น การละเล่นในท้องถิ่นต่างๆ ของไทย
วิวัฒนาการการดำรงชีวิตของคนไทย และสอดแทรกวิธีการสื่อความหมายเชิงประวัติศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต