เมนูหลัก

TM.341MARKETING AND SELLING STRATEGIES FOR TOURISM
จท.341การตลาดและกลยุทธ์การขายเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2737M2C504010W 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-40-10
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
5 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
หมายเหตุ: =TM.2107 
Course Description
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การวางเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการวางแผน กลยุทธ์การตลาด
การวิจัยเพื่อการวางแผนการตลาด การจัดทำแผนการตลาด ประเภทและรูปแบบของกลยุทธ์การขายเพื่อการท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต