เมนูหลัก

TM.344RESERVATION AND TICKETING FOR TOURISM PRODUCT
จท.344งานบัตรโดยสารและการสำรอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 ส.08:30-10:30R25032C20020W CLOSED 
  ส.10:30-12:30RN/AN/AL      
  ส.13:00-15:00R25032C      
  ส.15:00-17:00RN/AN/AL      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับการจองบัตรโดยสาร และการสำรองที่นั่ง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่างๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ
เช่น การส่งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน การใช้ระบบสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต