เมนูหลัก

TM.344RESERVATION AND TICKETING FOR TOURISM PRODUCT
จท.344งานบัตรโดยสารและการสำรอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:30-15:30R27102C302010M 
  จ.15:30-17:30R27102L      
อาจารย์: ดร.ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-20-10
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับการจองบัตรโดยสาร และการสำรองที่นั่ง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่างๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ
เช่น การส่งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน การใช้ระบบสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต