เมนูหลัก

KR.201KOREAN FOR TOURISM SERVICE
ศก.201ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการนักท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R27322C110W 
อาจารย์: A.Kyungran Seo
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
หมายเหตุ: =KO.112 
Course Description
การฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ การต้อนรับนักท่องเที่ยว การนัดหมายเวลา การจัดการเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง การให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวและการอธิบายให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต