เมนูหลัก

HR.402PERFORMANCE MANAGEMENT
ทม.402การจัดการผลการปฏิบัติงาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25022C1055M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/wMuDcp5fyK 
Course Description
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร หลักการ วิธีการ เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานของงาน การสร้างแบบประเมิน
เกณฑ์การวัดผล ปัญหาในการประเมินผล และการอภิปรายผลการประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต