เมนูหลัก

HR.403LABOUR LAWS
ทม.403กฎหมายแรงงาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25082C20911M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน หลักสำคัญของกฎหมายแรงงานของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
การระงับข้อพิพาทแรงงานตลอดจนการศึกษาคดี ที่เกี่ยวกับแรงงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต