เมนูหลัก

IMG204PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
IMG204การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R22112C532W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1204 
Course Description
หลักการ บทบาท และหน้าที่ของการจัดการการปฏิบัติการ การปฏิบัติการของโรงงาน การออกแบบแผนผังส่วนต่างๆ กระบวนการผลิต การวางแผนการควบคุมทั้งในเชิงคุณภาพ และการใช้เทคนิคเชิงปริมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ระบบความปลอดภัยในการทำงาน พื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารระบบคลังสินค้า การดำเนินรักษา การควบคุมคุณภาพ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO, QS, Six Sigma, และ TQM
Principles, roles, and functions of operations management, factory operations, facilities layout and design, production processes, qualitative and quantitative manufacturing controls, work safety, basic
logistics and inventory management. Concepts of international manufacturing and quality standards that impact manufacturing firm, such as ISO, QS, Six Sigma, and TQM
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต