เมนูหลัก

IBA106INTERNATIONAL BUSINESS
IBA106ธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.09:00-12:00R22232C40040W CLOSED 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
  020 พ.13:00-16:00R25122C20164W 
อาจารย์: Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-16-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมการบิน 
Course Description
หลักการทางธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าโลก ทฤษฎีการค้า การลงทุน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้า อุปสรรค
การค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าพหุพาคี สภาวะแวดล้อม การเข้าสู่ตลาด การจัดการการเงิน และการตลาดระหว่างประเทศ
Study international business concept, international monetary system, payment balance, exchange rate, trade policies, problems in international
business, economics cooperation, multilateral agreements, investment atmosphere, market entry, financial management, and international marketing.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต