เมนูหลัก

IMG313CROSS-CULTURAL STUDIES FOR MANAGEMENT
IMG313การจัดการข้ามวัฒนธรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R22122C401426W 
อาจารย์: A.Pong Chongchit
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-14-26
สอบปลายภาค:
Course Description
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการดำเนินธุรกิจ แนวทางการเป็นผู้นำ ความท้าทายในประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรม ในการสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในบริบทของแต่ละประเทศ เน้นในอิทธิพลของลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ รวมทั้ง ทัศนคติในการทำงาน ทักษะในการจัดการในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการ การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม การเจรจาต่อรองและการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ
Implications of national culture on business practices, leadership approaches, the challenges of cross-cultural issues in communication and interpersonal relations in various international settings, highlight
the influence of cultural specifications on management and entrepreneurship,dimensions of intercultural /multicultural management including work-related attitudes, intercultural /multicultural managerial competenciesand its influence on managerial
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต