เมนูหลัก

IMK220CONSUMER BEHAVIOR IN DEPTH
IMK220พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R22172C20218W 
อาจารย์: Dr.Sasithorn Suwandee
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-2-18
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1404 
Course Description
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกเป็นการสอนให้นักศึกษามีการเรียนรู้ การทำความเข้าใจและกระบวนการการจัดกลุ่มผู้บริโภค และสามารถนำผลลัพธ์จาการวิเคราะห์ ความเข้าใจ และความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด
และวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารภายใต้กรอบกระบวนการตัดสินใจเองของผู้บริโภคนักศึกษาจะเข้าใจและเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ในเชิงลึกมากขึ้นเช่น อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
Analyzing and understanding of consumer segments in-depth is developed and applied to create communication strategies using a decision-making framework.Through coursework, students demonstrate
an understanding of various topics including how market intelligence is collected, market segmentation, the impact of various cultural influences on behavior, elements of persuasive communication and development of consumer-oriented strategies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต