เมนูหลัก

LA.204SPECIFIC CONTRACTS 1
นต.204เอกเทศสัญญา 1
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:0033073C25232M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-23-2
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3716
  810 ส.14:30-17:30N/AN/AC20020W CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
กฎหมายลักษณะซื้อขาย และกเปแลี่ยน ให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1-3 และกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 4-5หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต