เมนูหลัก

IMG210ENTREPRENEURSHIP
IMG210การจัดการผู้ประกอบการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R25022C20911W 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM214 
Course Description
การวิเคราะห์บทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดตั้งและการจัดทำแผนการดำเนินการธุรกิจ สำหรับขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจบริการ การดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโตด้วยการ กำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การผลิต และการเงินที่เหมาะสม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจรวมทั้งการเสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยใช้กรณีศึกษา และการนำเสนอแผนธุรกิจ
Analyze roles and practice of entrepreneur, basic concepts and knowledge of entrepreneurship and small-medium entrepreneurs with the entrepreneurial approaches. Initiating and developing businessplan. Emphasis will be placedon an enterprise’s various
stages from incubation/start-up, development, growth and expansion to finally become a mutual enterprise by focusing on the actual tasks, activities, and practice of the entrepreneur including marketing strategiesproduction and financing
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต