เมนูหลัก

IMG481SEMINAR IN ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
IMG481สัมมนาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-11:00R22112C20164W 
อาจารย์: A.Somboon Eualapan
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-16-4
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ผ่านวิชาหมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต Pre-requisite : Already passed at least 15 credits of major courses ศึกษา ค้นคว้า และอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับปัญหาการจัดการในทางปฏิบัติ ในแง่ที่
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดธุรกิจ การบริหารงานบุคคล การสั่งงานและการควบคุมบทบาทของผู้บริหารในระดับต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงาน การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการจัดการเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ เน้นการใช้กรณีศึกษา
Intensively discuss on many facets of managerial issues. Relevant theoretical concepts of management will be exposed and extensively drawn for application to the hypothetical and real-life cases

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต