เมนูหลัก

IMG482SPECIAL PROJECT IN ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
IMG482โครงงานพิเศษด้านการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต1 (0-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ส.11:00-13:00R28272C20137W 
อาจารย์: A.Somboon Eualapan
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-13-7
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนที่นักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการบริหารการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ไปพัฒนาโครงงานด้านการจัดการโดยใช้สถานการณ์
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อศึกษาปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบันและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการแกปัญหา เน้นการทำแผนธุรกิจ
Select and propose a current issue of the real business situation concerning the perspective and possible solutions. Emphasize on business plan development.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต