เมนูหลัก

IMG319BUSINESS PLAN WRITING FOR ENTREPRENEUR
IMG319การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R22122C301119W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-11-19
สอบปลายภาค:
Course Description
การนำความคิดและความสร้างสรรค์ มาพัฒนาทำให้เกิดกระบวนการที่มีระบบ โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ในแง่มุมต่างๆ เป็นแนวทางหรือแผนงานที่จะนำไปสู่ ทิศทาง และวิธที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป แผนแม่บทเป็นสิ่งขับเคลื่อน
ให้บริษัท ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถมีการปรับเปลี่ยน ไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งที่เคยประสบในอดีต ปัจจุบัน และอาจเกิดได้ในอนาคต ซึ่งแผนดำเนินงานธุรกิจนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถเชิงธุรกิจของบริษัทต่อไป
The development and application of the ideas and concepts of entrepreneurship and small business. Summarizing its operations and objectives and also show how they will be achieved. A blueprint to
guide the company’s policies, direction and strategies. Modified as factors or condition change. Usually include past, present and forecasted performance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต