เมนูหลัก

IMG315CHANGE MANAGEMENT
IMG315การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R22122C301218W 
อาจารย์: Dr.Pitchsinee Tantasen
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-12-18
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาทของเจ้าของกิจการในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ปัญหาต่างๆในหน่วยงาน การควบรวมและการควบกิจการ การวางแผนและการจัดการการเปลี่ยนแปลง กรอบและเครื่องมือในการดำเนินการ วิธีการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับบุคคลและระดับองค์กร กระบวนการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านการค้นคว้าใน 3 ด้าน คือ โครงสร้าง คน และเทคโนโลยี
Roles of ownership in change management, issues in problem business unit, mergers and acquisitions, planning and managing change, frameworks and tools to implement it, personal and organizational
approaches to dealing with change, change process, exploring the adaptation and change in four areas: strategy, structure, people, and technology
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต