เมนูหลัก

IMG310CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT
IMG310การจัดการงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R28292C30723W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-7-23
สอบปลายภาค:
Course Description
การระบุถึงโอกาสในการเป็นบริษัทที่เน้นด้านเทคโนโลยี การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และศักยภาพในทางการค้า การวางแผนให้ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ ประเด็นต่างๆทางนวัตกรรม ในมุมมองของผู้ประกอบการและผู้จัดการ การ
ปฏิบัติและการบวนการในการบริหารนวัตกรรมอย่างมีประประสิทธิภาพ การออกแบบการสร้างสิ่งแวดล้อมทางองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ การออกแบบกระบวนการทางนวัตกรรมที่เหมาะสม เช่น ขั้นตอนต่างๆ และการจัดการในภาพรวม
Identification of technology-based venture opportunities, evaluation of technical feasibility and commercial potential, and planning for successful commercialization, innovation issues from the entrepreneur
and manager's perspective, practices and processes that managers use to manage innovation effectively, creating an organizational environment that rewards innovation and entrepreneurship; designing
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต