เมนูหลัก

IMG316BUSINESS RESEARCH METHODS IN MANAGEMENT
IMG316วิธีการวิจัยธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R26262C301317W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-13-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMK403/IBA300 
Course Description
ความหมาย ประเภทและขอบเขตของการวิจัย ความสำคัญของการวิจัยที่มีต่อเจ้าของธุรกิจ การเขียนโครงร่างการวิจัย กระบวนการวิจัยและการเลือกวิธีการวิจัยให้เหมาะกับความต้องการของเจ้าของธุรกิจ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การ
ออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
Definition, research types, framework of research, importance of research to business owner, research proposal, research process, selection of research design to serve business owner requirement,
determination of research problems and objectives, research design, hypothesis setting, data collection and analysis, reporting, and research result application in business decision making, ethics of researcher
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต