เมนูหลัก

IMG432NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT
IMG432การเจรจาต่อรอง และการจัดการความขัดแย้ง
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22172C401129W 
อาจารย์: A.Thanarat Watcharapisud
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-11-29
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะของความขัดแย้ง และแนวทางแก้ไขผ่านการชักชวน ความร่วมมือ และ การเจรจาต่อรอง รวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลและองค์กร รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ที่ปรับใช้กับส่วนบุคคล องค์กร ประวัติศาสตร์ และการเมือง

The nature of conflict and its resolution through persuasion, collaboration, and negotiation, theories of interpersonal and organizational conflict and its resolution as applied topersonal, corporate, historical, and political contexts.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต