เมนูหลัก

IBA451 PRINCIPLES OF HOTEL LODGING MANANGMENT
IBA451หลักการจัดการโรงแรมและที่พัก
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25122C541W 
อาจารย์: อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM104 
Course Description
ประวัติและวัฒนาการของโรงแรม หลักการจัดการโรงแรมประเภทและระดับต่างๆ โครงสร้าง นโยบาย หน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การจัดสายงานและพนักงาน การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เช่น งานฝ่ายห้องพัก
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
History and development of hotel business, the principle of hotel and types of accommodation, hotel structure, policy and main duty of hotel management, the management of human resources operation,
the process of division and department such as room division, food and beverage division. The relationship between hotels within or without chain.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต