เมนูหลัก

IBA455SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN HOTEL
IBA455การจัดการคุณภาพงานบริการในงานโรงแรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R25052C22220W 
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี22-22-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM314 
Course Description
ความจำเป็นและปัญหาของการบริการในการปฏิบัติงานของโรงแรมและการจัดการคุณภาพการบริการ มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศในการบริการ รวมถึงแนวทางการวัดและประเมินผลคุณภาพในการให้บริการ การพัฒนาการบริการ
คุณภาพของการบริการในงานต่างๆ การออกแบบการบริการ และขีดความสามารถในการจัดการการบริการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
The distinct needs and problems of service organizations in the areas of operations and quality management. This core theme is a quality management approach to provide excellent service.
Topics include: service quality measurement; service quality improvement; quality function deployment; service design; and service capacity management for rapid growth and change.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต