เมนูหลัก

IMK225PRODUCT INNOVATION AND MANAGEMENT
IMK225นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22112C514W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG310 
Course Description
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ต่างก็มีความเสี่ยง วิชานี้จะเน้นไปที่การนำประสบการณ์จริงผสมผสานกับงานค้นคว้าวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียน วิชานี้
เน้นเรื่องความสำคัญของการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะการรักษาความได้เปรียบทางการค้าการใช้กรณีศึกษาจากสินค้าที่ประสบความล้มเหลว และความสำเร็จ และมุ่งเน้นเรื่องการวางแผน การพัฒนา รวมไปถึงการสร้างและผลิตสินค้าใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
The development of new products, including goods and services includes significant risk. This course draws on industry experiences and academic research to give you a balanced view of theory versus
practice in the management and successful commercialisation of new products. The course highlights the importance of product innovation, especially for companies wanting to regain and retain competitive advantage within their industry.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต