เมนูหลัก

TR.311AIR TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ขส.311การบริหารการขนส่งทางอากาศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R25282C1101046M 
อาจารย์: อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-104-6
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
กิจการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ องค์ประกอบการขนส่งทางอากาศ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน โครงสร้างทางเศรษฐกิจและธุรกิจ การบริหารกิจการขนส่งทางอากาศและหรืออุตสาหกรรมการบิน ในกิจการบินทั่วไปและพาณิชย์ ท่าอากาศยาน อากาศยาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทางอากาศ พิธีการขนส่งและประสานภารกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ ต้นทุน อัตราค่าบริการของบริษัทการบิน ท่าอากาศยาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
การบริหารกิจการบินพาณิชย์อวกาศ กลยุทธ์บริหารจัดการทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก เพื่อรองรับการค้าเสรีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต