เมนูหลัก

IMK326DIGITAL MARKETING
IMK326การตลาดดิจิทัล
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R28282C24213W 
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี24-21-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG318 
Course Description
แนวคิดหลักของช่องทางทางการตลาด ในบริบทของดิจิทัลการสร้างสรรค์ช่องทางที่ผนวกทั้งดิจิทัลและช่องทางแบบเดิม ของผู้บริโภคที่ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือการศึกษาเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ในการสร้างแผนการตลาดดิจิทัลกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางอีเมลล์ การใช้เครื่องมือในการหาข้อมูล (search engine) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งทฤษฎีทางเครือข่าย
core concepts in multi-channel marketing in the digital environment, how to coordinate marketing initiatives across online and offline channels and between Desktop and Mobile audiences, tools and techniques required to create
a digital marketing plan advanced strategies in email marketing, search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), and social media marketing, functional theories related to social media including network theory
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต