เมนูหลัก

TR.314PIPELINE TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ขส.314การบริหารการขนส่งทางท่อ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25282C11010010M 
อาจารย์: อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-100-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = LM4472 
Course Description
กิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางท่อ ความหมายการขนส่งทางท่อ ลักษณะ ประเภทอุตสาหกรรมหรือกิจการขนส่งทางท่อ ทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก องค์ประกอบ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน
โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจของอุตสาหกรรมหรือกิจการขนส่งทางท่อ การบริหารกิจการขนส่งทางท่อของอุตสาหกรรมพลังงาน กิจการสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเคมี การเกษตร และกิจการอื่น การจัดการอุปกรณ์ ชุมทางท่อ การจัดการภารกิจขนส่งทางท่อและประสานภารกิจ
อัตราค่าบริการ แนวโน้มกิจการขนส่งทางท่อ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต