เมนูหลัก

TR.403BUSINESS LOGISTICS MANAGEMENT
ขส.403การจัดการโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R29162C100919M 
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี97-91-6
สอบปลายภาค:
Course Description
ความเป็นมาของโลจิสติกส์ บทบาทต่อองค์กรและเศรษฐกิจระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก กิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานเทคนิคการตลาดโลจิสติกส์ การบริหารจัดการ การวางแผน การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศ การจัดซื้อจัดหา บรรจุภัณฑ์
การคัดเลือกรูปแบบขนส่งและจัดการภารกิจขนส่ง การกำหนดเส้นทางและรวบรวมสินค้า การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง องค์การ การควบคุมและการตรวจสอบ การบริหารโซ่อุปทาน การนำกลยุทธ์โลจิสติกส์ ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้
ระเบียบข้อบังคับและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต