เมนูหลัก

TR.441INTERNATIONAL TRANSPORTATION SEMINAR
ขส.441สัมมนาการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R25212C807010M 
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-70-10
สอบปลายภาค:
Course Description
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการทางอุสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก
กิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานการขนส่ง โลจิสติกส์ การบริหารงานระดับนโยบายและปฏิบัติ กิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษา การสัมมนา การระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาและข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ
และประชาคมโลก ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทต่อกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต