เมนูหลัก

TR.453MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATIONS IN TRANSPORTATION
ขส.453การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมในการขนส่ง
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R24182C1037W 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-3-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =LM4411 
Course Description
การบริหารระบบสารสนเทศของธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการขนส่งและกิจกรรมโลจิสติกส์ การจัดการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับการบริหารธุรกิจ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ระบบสำรองการเดินทางและระวางสินค้า เจ้าของระบบ บทบัญญัติสำหรับผู้ใช้ระบบและผู้เชื่อมต่อ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและลายมือชื่อทางอิเล็กโทรนิคส์ การประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดกรและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต