เมนูหลัก

ICP405MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
ICP405ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R22122C20128W 
อาจารย์: A.CHAISAK CHITCHAREON
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-12-8
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กรและการบริหารจัดการ แนวความคิดเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้ฐานข้อมูลร่วมในระบบสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศต่อการบริหารจัดการ ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ
Role and necessity of MIS to management and organization, basic concepts in developing information systems by using computer, database sharing systems,
suitable technology for developing MIS. Introduce decision support systems (DSS), business intelligence (BI), artificial intelligence (AI), and expert systems
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต