เมนูหลัก

TR.499COOPERATION EDUCATION IN INTERNATIONAL TRANSPORTATION
ขส.499สหกิจศึกษาทางการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต6 (0-0-40)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00RN/AN/AC20911W 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค:
Course Description
การปฏิบัติงานจริงด้านการขนส่งและที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการ โดยการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
การจัดทำรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การประเมินผลและรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิชาการสาขาวิชา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต