เมนูหลัก

ILA214BUSINESS LAW
ILA214กฎหมายธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R22112C603228W 
อาจารย์: A.Vichai Sutamtarikul
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-32-28
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม เช่น กฎหมายบุคคล นิติกรรม สัญญาและหนี้ กฎหมายอาญา ภาษี แรงงานและสวัสดิการสังคม กฎหมายล้มละลาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆที่จำเป็น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ
การดำเนินงาน การบริหารจัดการ การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท รูปแบบต่างๆทางธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ กฎหมายระหว่างประเทศ
Principles of law and legal practices that concern businesses including setting up, rights and duties, operations, management, dissolution of various forms of business entities, ordinary partnerships, registered ordinary partnerships,
limited partnerships, limited companies, sales and purchases, rent of property, hire purchase and negotiable instruments (e.g. bills of exchange, promissory notes, and cheques), international business law
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต