เมนูหลัก

IMK423INTERNATIONAL MARKETING
IMK423การตลาดระหว่างประเทศ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25022C20911W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค:
Course Description
ภาพรวมของการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์และการดำเนินงานทางการตลาดในสภาวะการเจริญเติบโตของการค้า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการระหว่างประเทศ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการลงทุนระหว่างประเทศการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์และ
การแข่งขันระดับนานาชาติ การศึกษาปัจจัยที่องค์กรต้องเผชิญในการทำการตลาดระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจซึ่งส่งผลกับสภาวะแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
Understand an overview of contemporary international marketing management, concerning with the strategic and operational marketing issues that arise in response to continuing growth in trade. It also involves the availability
of products and services, the dramatic increase in mobile foreign investment, the widespread movement of people and the pervasiveness of international competition at the level of the firm. Study the full range of tasks facing
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต