เมนูหลัก

IMK431BRAND MANANGMENT
IMK431การจัดการตราสินค้า
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22112C505W 
อาจารย์: Dr.Warangrat Nitiwanakul
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1205 
Course Description
ศึกษาวิธีการสื่อสาร และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา และการจัดการตราสินค้าแบบใหม่ การวิเคราะห์ตราสินค้า และความสัมพันธ์กับผู้บริโภค การสร้างทุนตราสินค้า(brand equity)และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการตราสินค้าความท้าทายและโอกาสของตราสินค้า
กระบวนการในการสร้างตราสินค้า การกำหนดตำแหน่ง และการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า การเลือกองค์ประกอบให้กับตราสินค้า การนำตราสินค้าเดิมไปใช้กับสินค้า/บริการใหม่ และการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าเดิม การประเมินคุณค่าของตราสินค้า และโครงสร้างของตราสินค้า
Study the existing communication and consumer behavior models in order to explore many of the issues facing a modern day brand manager. Evaluation of brands, brands and their relationships with consumers, how to create brandequityand the toolsrequired to
manage equity over time, branding challenges and opportunities, strategic brand management processes, brand positioning and brand values, choosing brand elements,leveragingbrand & brand extension,approaches to assessingbrand equity,conceptof brand
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต