เมนูหลัก

ME.321COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEER
วก.321คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สำหรับวิศวกรเครื่องกล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.319
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.12:30-14:3033083C30219M 
  ส.14:30-17:30COM31L      
อาจารย์: ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-16-14
30-5-25
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
Course Description
ทบทวนระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม อาทิ ปัญหาทางด้านการถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของแข็ง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างภาพแบบจำลอง
วิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ สำหรับปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต