เมนูหลัก

IMG200PRINCIPLES OF MANAGEMENT
IMG200หลักการจัดการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R22122C301515W 
อาจารย์: A.Pong Chongchit
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1104 
Course Description
หลักการและเทคนิคของการจัดการ รวมทั้งการจัดการในบริบทของธุรกิจบริการ โดยเน้นหน้าที่สำคัญของการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเป็นผู้นำที่สามารถ และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ พร้อมทั้งวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ
Basic principles and techniques in management, concepts of service management with emphasis on the current issue and state of art concepts in planning,
organizing for work efficientcy, leading and motivating techniques, controlling in order to achieve organizational goals,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต