เมนูหลัก

IMG303STRATEGIC MANAGEMENT
IMG303 การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25062C301317W 
อาจารย์: A.CHAISAK CHITCHAREON
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-13-17
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์รูปแบบองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในธุรกิจ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และแนวทางปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งในระดับบริษัทและธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เน้นการใช้กรณีศึกษา
Focus on various models of organizations, critical analysis of organizational dimensions, internal and external environmental settings, and the formulation and implementation of competitive strategies that can be used to ensure the continuity
The focus and learning method will be placed on case studies. Techniques to be included are balanced scorecard, core competency, organization integration, total quality management, reengineering, benchmarking, and continuous improvement.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต