เมนูหลัก

IMK308INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC)
IMK308การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22232C401921W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-19-21
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1405 
Course Description
เป็นการศึกษาแนวคิดกระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การพัฒนาการสื่อสารการตลาด การตัดสินใจส่วนประสมการสื่อสารการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมการสื่อสารการตลาด
และการประเมินผลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณการอย่างมีจรรยาบรรณ รวมไปถึงการประเมินบทบาทการส่งเสริมการขายที่มีผลในด้านการตลาด และในด้านเศรษฐกิจ
Study the process of integrated marketing communications, the development of IMC, decision making of IMC mix, budget determination for IMC
activities and evaluation of IMC with ethics. Topics also include an evaluation of the role of promotion in marketing and the economy
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต