เมนูหลัก

IMK403MARKETING RESEARCH
IMK403การวิจัยการตลาด
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R22172C30129W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-1-29
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG316/IBA300 
Course Description
บทบาทของการวิจัยทางการตลาด ลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการวิจัยการตลาด ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับสถานการณ์และทรัพยากร การกำหนดปัญหาและสมมติฐานการวิจัย
การสร้างแบบสอบถาม การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การดำเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การนำเสนอรายงาน และการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ
The role of research in marketing decision making.defining research objectives, syndicated and secondary data sources of marketing information, exploratory research methods, survey
survey research design, observational research techniques, experimental design, sampling procedures, data collection and analysis, and communicating research findings
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต