เมนูหลัก

MK.420RETAILING MANAGEMENT
ตล.420การจัดการการค้าปลีก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25022C1019W 
อาจารย์: อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี9-0-9
รหัส 610102400643
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
หมายเหตุ: =เรียนร่วมกับ BI3308 
Course Description
ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของการค้าปลีก ประเภทและรูปแบบของการค้าปลีก สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในการค้าปลีก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการค้าปลีก กลยุทธ์การจัดการการค้าปลีก ด้านทำเลที่ตั้ง
(ต่อ)การตั้งราคาและผลกำไร การบริหารพื้นที่ การออกแบบและตกแต่งร้านค้า การจัดผังร้านและจัดเรียงสินค้า การสื่อสารการตลาดของร้านค้า การวางแผนการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการซัพพลายเชน
(ต่อ)เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมร้านค้า การเสริมเพิ่มรายได้ การบริการและการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และจรรยาบรรณการค้าปลีก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต