เมนูหลัก

GE.146APPLIED CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE
ศท.146เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.10:30-12:30R2737M2C1501428M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติบดี ศุขเจริญ
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี150-142-8
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2905
Course Description
ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ ผลกระทบของเคมีกับการดำเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมีและผลกระทบในชีวิตประจำวัน การใช้งานและการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมี ไฟฟ้าเคมีประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการดำรงชีวิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต