เมนูหลัก

TH.701PRAGMATICS
ภท.701วัจนปฏิบัติศาสตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.09:00-12:00R2245M2C15510W 
  ส.13:00-16:00R2245M2C      
อาจารย์: รศ.ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TH 1701 
  520 ส.09:00-12:00R22232C10010W 
  ส.13:00-16:00R22232C      
อาจารย์: ดร.ซัลมาณ ดาราฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TH 1701 
Course Description
แนวคิดและหลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต