เมนูหลัก

ME.319NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS
วก.319ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MA.110
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25022C1569W 
อาจารย์: ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-1-14
15-5-10
สอบปลายภาค:
  710 พ.13:00-16:00R2735M2C30228W 
อาจารย์: ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-22-8
30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎีเบื้องต้นของการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์ การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้นและสมการไม่เชิงเส้น การหาสมการของเส้นโค้ง การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การอินทิเกรตและการดิฟเฟอเรนชิเอทเชิงตัวเลข
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญของปัญหาที่กำหนดค่าเริ่มต้นและปัญหาที่กำหนดค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต