เมนูหลัก

TH.706LANGUAGE PLANNING AND SOCIAL CHANGE
ภท.706การวางแผนภาษากับการเปลี่ยนแปลงสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-12:00R2245M2C15411W 
  อา.13:00-16:00R2245M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
สอบปลายภาค:
Course Description
พลังของภาษา การวางแผนและออกแบบ คัดเลือก การใช้ภาษาในการเปลี่ยนแปลงสังคม การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม การใช้ภาษาโน้มน้าวใจ กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์ ปัจจัยที่ทำให้การรณรงค์ประสบผลสำเร็จหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต