เมนูหลัก

TH.801THESIS
ภท.801วิทยานิพนธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
หน่วยกิต12 (0-0-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-12:00R22232C505W 
  อา.13:00-16:00R22232C      
อาจารย์: ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
สอบปลายภาค:
Course Description
การเขียนเสนอโครงร่างวิจัย โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม และระบุขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการดำเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต