เมนูหลัก

TH.901INDEPENDENT STUDY
ภท.901การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
หน่วยกิต6 (0-0-18)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.13:00-16:00R2245M2C20713W 
อาจารย์: ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
ดร.ซัลมาณ ดาราฉาย
สอบปลายภาค:
  520 อา.13:00-16:00RN/AN/AC15312W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
ดร.ซัลมาณ ดาราฉาย
สอบปลายภาค:
Course Description
การเขียนโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและที่มาของการศึกษาค้นคว้า วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการและการทบทวนวรรณกรรม การดำเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต